กระดานข่าวการใช้งาน

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาแล้ว แต่ยังไม่มีwebpageให้เลยค่ะ

Coding error detected, it must be fixed by a programmer: moodle_database::get_in_or_equal() does not accept empty arrays

More information about this error