Announcement

ขณะนี้ระบบ KKU e-learning ได้ทำการเชื่อมต่อกับรายชื่อนักศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาใน reg.kku.ac.th ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 โดยรายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฎในรายวิชาของท่าน จนกว่านักศึกษาดังกล่าวได้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ KKU e-learning ระบบจะทำการดึงรายชื่อนักศึกษาดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนใน reg.kku.ac.th เข้าสู่รายวิชาใน KKU e-learning โดยอัตโนมัติ