Announcement

 ขณะนี้ระบบ KKU e-learning ได้ทำการเชื่อมต่อกับรายชื่อนักศึกษา ที่ลงทะเบียนรายวิชาใน reg.kku.ac.th ในภาคฤดูร้อน 3/2562  ระบบจะทำการดึงรายชื่อนักศึกษาดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนใน reg.kku.ac.th เข้าสู่รายวิชาใน KKU e-learning โดยอัตโนมัติ และได้นำนักศึกษา 2/2562 ออกจากรายวิชาโดยอัตโนมัติ

⚠ กรณีอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์ต้องการนำเข้านักศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (2/2562) อาจารย์ประจำวิชาสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีตามลิ้งบรรยายนี้ คลิก...

 นักศึกษาที่ไม่พบวิชาตนเองใน My courses ให้ทำการค้นหาจากรหัสวิชา ในช่องค้นหา Search courses ด้านล่าง หรือที่ลิ้งนี้ คลิก...