การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกวัย ทักษะที่จำเป็นในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารทางการพยาบาล การบันทึกข้อมูลสุขภาพ  และทักษะสำคัญในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่  การสัมภาษณ์ประวัติ การสังเกต  การตรวจร่างกายตามส่วนและระบบร่างกาย การประเมินทางด้านจิตสังคม จิตวิญญาณ การรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ   และการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ

Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา:

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้องค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ และจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการวัยสูงอายุ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

Skill Level: Beginner

Practice for nursing project development, situational analysis of selected health problems, development of a nursing innovation project with team working for management of selected health problems and health promotion.

Skill Level: Beginner

มโนมติ และทฤษฎีที่คัดสรรเกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน หลักการและกระบวนการบริหารจัดการในงานพยาบาลชุมชน การนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน


Skill Level: Beginner

แนวคิดและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ    กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประเด็นต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ

Concepts and principles of health promotion; milestone in health promotion; health promotion strategies; issue and trends in promotion and prevention; nurse’s roles and function in health promotion


Skill Level: Beginner

หลักการวิทยาการระบาดที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การวัดการป่วยและการตาย การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาการระบาด วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดเชิงสังคม ประยุกต์วิทยาการระบาดสำหรับการพัฒนาการบริการสุขภาพชุมชน แนวคิดและหลักการทางประชากรศาสตร์ การประยุกต์ประชากรศาสตร์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Epidemiological principle applied in nursing practice, morbidity and mortality measurement, analysis and assessment of health problems using epidemiological data; methods of epidemiological studies; social epidemiology, application of epidemiology for developed community health service, concepts and principles of demography, application of demography in community nurse practitioner

Skill Level: Beginner

รหัสวิชา 256 742

Skill Level: Beginner