มโนมติ และทฤษฎีที่คัดสรรเกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน หลักการและกระบวนการบริหารจัดการในงานพยาบาลชุมชน การนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน


หลักการวิทยาการระบาดที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล การวัดการป่วยและการตาย การวิเคราะห์และประเมินปัญหาสุขภาพโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาการระบาด วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดเชิงสังคม ประยุกต์วิทยาการระบาดสำหรับการพัฒนาการบริการสุขภาพชุมชน แนวคิดและหลักการทางประชากรศาสตร์ การประยุกต์ประชากรศาสตร์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Epidemiological principle applied in nursing practice, morbidity and mortality measurement, analysis and assessment of health problems using epidemiological data; methods of epidemiological studies; social epidemiology, application of epidemiology for developed community health service, concepts and principles of demography, application of demography in community nurse practitioner

การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกวัย ทักษะที่จำเป็นในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารทางการพยาบาล การบันทึกข้อมูลสุขภาพ  และทักษะสำคัญในการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่  การสัมภาษณ์ประวัติ การสังเกต  การตรวจร่างกายตามส่วนและระบบร่างกาย การประเมินทางด้านจิตสังคม จิตวิญญาณ การรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่างๆ   และการบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ


รหัสวิชา 256 742