• คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาสรีรวิทยาของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ และ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ของเหลว

และอิเล็กโทรไลต์

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web-based ค้นคว้า

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องทันสมัย ของงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตรงตาม

เวลากำหนด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมSkill Level: Beginner