วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

ประจำภาคการศึกษาที่ 2

สายวิชาทัศนศิลป์ และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Skill Level: Beginner