โอกาสทางธุรกิจการลงทุนในGMS

Skill Level: Beginner

ลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อม โดย การวิเคราะห์ SWOT และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การฉายอนาคตภาพทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระดับธุรกิจสำหรับอนาคตการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระดับบริษัท และในรายวิชานี้มีการดูงานในประเทศและต่างประเทศ

Characteristics of strategic management, strategic management process, environment assessment SWOT analysis and other relative tools, express future of business, and new approach for business in order to build efficient business andsustaining competitiveness, monitering strategic performance, including going domestic and international on a tour of investigation.

Skill Level: Beginner

ลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อม โดย การวิเคราะห์ SWOT และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การฉายอนาคตภาพทางธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระดับธุรกิจสำหรับอนาคตการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันระดับบริษัท การกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน การวิเคราะห์ธุรกิจโดยหลักการใหม่เพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการติดตามผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ และในรายวิชานี้มีการดูงานในประเทศและต่างประเทศ

Skill Level: Beginner