Template MS Word

โอกาสในการประกอบการ การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและแผนธุรกิจ การตลาดของธุรกิจท่อง เที่ยวขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดการการดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมและขนาดกลาง การ ประเมินผลการดำเนินงานและการจัดการความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแนวโน้มการ จัดการธุรกิจท่องเที่ยวขนาดย่อมและขนาดกลางในอนาคต


Skill Level: Beginner

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์จำแนกประเภทและตัวแบบสมการโครงสร้าง

Skill Level: Beginner