ทำความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาชุมชนที่อยู่อาศัย มีความเข้าใจในการวางผังออกแบบชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อวางผังพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Understanding the fundamental knowledge that is able to be utilized for community housing study. Understanding sustainable community housing design and planning in order to design, planning and develop the community sustainably.

Module 1: Subject Introduction (แนะนำรายละเอียดของรายวิชา) +

Lecture Low-income habitat/housing and the city (ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและเมือง)

Module 2: Lesson Learned from 1970s Practices

(บทเรียนและการพัฒนาตั้งแต่ยุค 1970)

Module 3: Governmental Low-income Housing Development in Thailand

(การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลในประเทศไทย)

Skill Level: Beginner