ศึกษา วิเคราะห์และใช้คณิตศาสตร์และการคิดเชิงคำนวณในการคำนวณสภาพยืดหยุ่นของวัตถุ ขีดจำกัดการแปรผันตรง ขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น จุดแตกหัก ความเค้นและสภาพความเครียดตามยาว มอดูลัสของยัง สมบัติของของไหล ความหนาแน่น ความดันในของเหลว เครื่องมือวัดความดัน กฎของพาสคัล และเครื่องอัดไฮดรอลิก แรงลอยตัวและหลักอาร์คิมีดีส ความตึงผิว ความหนืด ของไหลอุดมคติ การไหลของของไหลตามอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี การ ประยุกต์สมการของแบร์นูลลี อุณหภูมิ การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน สถานะและการเปลี่ยนแปลง สถานะของสาร การถ่ายโอนและแผ่รังสีความร้อน กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของแก๊ส แบบจำลองของแก๊ส ความดันและพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส อัตราเร็วโมเลกุลของแก๊ส พลังงานในของระบบ การถ่ายโอนพลังงาน รวมทั้งทำปฏิบัติการต่าง ๆ แล้วนำไปวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้
           เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา มีความสามารถ ในการสื่อสาร
          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


Skill Level: Beginner