• บทที่ 15 สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์

    2 Lessons, 2 Quizzes, 2 Pages
  • บทที่ 16 สมบัติของของเหลวและของแข็ง