แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดแผนกงาน การบันทึกข้อมูล การจัดทำงบประมาณมาใช้ในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษีอากร การจัดการทางการเงิน การจัดการงานการตลาดการค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิจสัมปทาน การบริหารงานบุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจ

Skill Level: Beginner

หลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาค แนวคิดระเบียบวิธีและคำศัพท์ที่ควรรู้ ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์และอุปทาน ฟังก์ชั่นการผลิต ฟังก์ชั่นต้นทุน โครงสร้างการตลาด ทั้งตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัย รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบและการกำหนด รายได้ประชาชาติดุลยภาพ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาการจ้าง และเงินเฟ้อ และค่าดัชนี เช่น ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค เป็นต้น

Skill Level: Beginner

ลักษณะของการจัดการและการจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม ระบบการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการจัดการธุรกิจขนาดย่อมให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค และการเขียนแผนธุรกิจ

Skill Level: Beginner