ทฤษฎี หลักการจัดองค์ประกอบงานศิลปะท่ีมีทัศนธาตุต่างๆให้เกิดเอกภาพ ทดลอง ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ โดยมีการกาหนดหัวข้อในการปฏิบัติงาน

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนข้อความด้วยประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน โดยเน้นการใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing simple, compound and complex sentences with emphasis on the usage of appropriate vocabulary, expressions and structures for communication in everyday life

Skill Level: Beginner